Algemene voorwaarden - Thuis Licentie Pica Typen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door u afgesloten licentie voor Pica Typen. De licentie is door de consument afgesloten Blink Uitgevers B.V en toegang tot de website www.picatypen.nl wordt verstrekt door Blink Uitgevers B.V. Door het bestellen van een Typecursus van Pica Typen of gebruik te maken van de website www.picatypen.nl gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 – Definities:
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
consument: de natuurlijke of rechtspersoon die via een door Blink Uitgevers B.V. georganiseerd verkoopsysteem of de Klantenservice hiervan een bestelling heeft geplaatst.

Licentie: een Overeenkomst voor de digitale typecursus van Pica Typen.

Bestelling: een overeenkomst tussen consument en Blink Uitgevers voor de levering van een licentie van de typecursus van Pica Typen

Klantenservice: de klantenservice van Pica Typen en Blink Uitgevers B.V., Telefoonnummer: +31 (0)73 85 000 33 (maandag t/m vrijdag van 09-00-15.00) Mailadres: klantenservice@blink.nl
Postadres: Antwoordnummer 11050, 5200VC ’s-Hertogenbosch.

Overeenkomst: een overeenkomst voor verkoop op afstand van Pica Typen producten waarbij al dan niet gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Typecursus: De online typecursus van Pica Typen

Website: iedere website van Pica Typen., zoals de website www.picatypen.nl, en alle onderliggende en gelinkte websites, via welke consumenten een overeenkomst kunnen aangaan met Blink Uitgevers B.V.

Blink Uitgevers B.V.: de besloten vennootschap Blink Uitgevers B.V. gevestigd te (5211 BN) ’s-Hertogenbosch aan het Willemsplein 2, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17260620.

Pica Typen/Pica Typecursus: Ieder product voorzien van het merk Pica Typen en het logo van Pica Typen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Blink Uitgevers B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Blink Uitgevers B.V. en de consument.

2.2 Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, bijvoorbeeld doordat de bestelling telefonisch wordt geplaatst, kan de Consument de algemene voorwaarden via de site van Pica Typen. (www.picatypen.nl) bekijken of kosteloos opvragen via de klantenservice.

2.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan alleen worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen. In dit geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden wel onverkort van kracht.

2.4 Blink Uitgevers B.V. behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Indien een wijziging in de algemene voorwaarden een tegenstrijdigheid bevat ten opzichte van de algemene voorwaarden, zoals die golden bij het plaatsen van de bestelling, kan de Consument zich beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. In geval van doorlopende licentie, geldt tot de vervaldatum van de licentie de toepasselijke bepaling die voor de Consument het meest gunstig is. Als de licentie een nieuwe verlengingstermijn ingaat en de Consument geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid de licentie op te zeggen, zijn de nieuwe voorwaarden van kracht.

Artikel 3 – Plaatsen bestelling
Consumenten kunnen bestellingen plaatsen via alle door Blink Uitgevers B.V. georganiseerde verkoopkanalen. Enig voorbehoud is dat de Consument 18 jaar of ouder dient te zijn.

Artikel 4 – Conformiteit

4.1 Blink Uitgevers B.V. staat ervoor in dat de licentie voldoet aan de Overeenkomst.

4.2 Blink Uitgevers B.V. streeft ernaar om de afbeeldingen en beschrijvingen in het aanbod zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Echter, Blink Uitgevers B.V. kan niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van de producten te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren artikelen.
4.3 Is de Consument van mening dat Blink Uitgevers B.V. in gebreke blijft, volgt de Consument de klachtprocedure, zoals hieronder beschreven.

Artikel 5 – Prijzen en betalingen
5.1 De vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw. Voor Licenties en welkomstgeschenken geldt dat verzendkosten inclusief zijn, tenzij expliciet anders vermeld in het aanbod. Voor losse artikelen geldt dat de verzendkosten exclusief zijn, tenzij expliciet anders vermeld in het aanbod.

5.2 Voor aflevering van artikelen op bezorgadressen in het buitenland worden mogelijk hogere verzendkosten berekend dan in Nederland. Dit wordt, indien van toepassing, expliciet genoemd op de bestelpagina of door Klantenservice bij plaatsing van de bestelling door de Consument.

5.3 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van aangeboden Pica typen producten, diensten en licenties niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of andere wettelijke regelingen of bepalingen. In geval van licenties die na de eerste termijn automatisch worden verlengd, behoudt Blink Uitgevers B.V. zich wel het recht voor om in vervolgtermijnen een reguliere prijswijziging door te voeren.

5.4 Eventuele prijswijzigingen worden altijd minimaal 2 maanden van tevoren gecommuniceerd via de website van Pica Typen. Consumenten met een licentie, die na verstrijken van de eerste termijn in prijs is verhoogd, kunnen zich tot de vervaldatum van hun licentie beroepen op de licentieprijs, zoals die van kracht was bij afsluiting van de licentie. Als de Consument na deze vervaldatum een nieuwe verlengingstermijn is ingegaan en de Consument geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de licentie op te zeggen, is de nieuwe licentieprijs van kracht.

5.5 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Blink Uitgevers B.V.

5.6 Betaling van een licentie geschiedt voorafgaand aan elke licentieperiode op een manier die de Consument heeft geaccepteerd bij het plaatsen van de bestelling (o.a. automatische incasso, iDeal of acceptgiro). De vervolgtermijnen van de licentie worden op dezelfde wijze (voor iDeal via automatische incasso) geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer.

5.7 Voor het innen van een automatische incasso is formeel een handtekening van de Consument vereist. Via internet is deze handtekening (nog) niet fysiek te plaatsen. Consumenten die via de webshop van Blink Uitgevers B.V., of een daartoe bevoegde partij die dit in opdracht van Blink Uitgevers B.V. uitvoert, een bestelling plaatsen, gaan ermee akkoord dat het incasso van het opgegeven rekeningnummer wordt uitgevoerd voor het bedrag dat hoort bij de bestelde licentie.

5.8 Bij niet tijdige betaling, onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, kunnen herinneringskosten in rekening worden gebracht.

5.9 Indien de betaling van een licentie ook na aanmaning niet ontvangen is, is Blink Uitgevers B.V. gerechtigd de licentie eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen. Blink Uitgevers B.V. is gerechtigd om achterstallige betalingen en de daarover verschuldigde wettelijke rente te vorderen.

Artikel 6 – Nieuwe Licenties en welkomstgeschenken

6.1 Nieuwe licenties kunnen op ieder moment ingaan.

6.2 Overeenkomsten voor kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken kunnen uitsluitend rechtsgeldig worden afgesloten, indien de nieuwe consument het afgelopen half jaar geen licentie heeft gehad op de licentie in kwestie. Indien dit wel het geval is, vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk.

6.3 Het welkomstgeschenk zal maximaal zes (6) weken na ontvangst van betaling aan de Consument verzonden worden. Indien de levering van het welkomstgeschenk langer duurt, wordt de Consument daarvan op de hoogte gesteld.

6.4 De Consument kan contact opnemen met mail@picatypen.nl indien het welkomstgeschenk beschadigd wordt afgeleverd.

6.5 De aanbieding ten behoeve van een welkomstgeschenk is geldig zolang de voorraad strekt. Indien het betreffende welkomstgeschenk niet meer voorradig is, heeft de consument recht op een alternatief welkomgeschenk zoals aangeboden door Blink Uitgevers B.V.

6.6 Blink Uitgevers B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijn van een welkomstgeschenk.

Artikel 7 – Duur van de Licentie
7.1 Een licentie wordt aangegaan voor de in het aanbod vermelde periode en wordt daarna – behoudens opzegging (zie onder) – automatisch verlengd, tenzij anders vermeld wordt in het aanbod.

7.2 De verleningstermijn bedraagt maximaal één jaar. Informatie over de looptijd van uw Licentie wordt verstrekt in het aanbod en bij bestelling en kan ook altijd worden opgevraagd via de Klantenservice.

Artikel 8 – Opzegging van een Licentie

8.1 Om een licentie te beëindigen, dient de consument minimaal zes (6) weken voor het einde van de eerste licentieperiode een bericht te sturen naar de Klantenservice. Dit kan telefonisch, schriftelijk en per e-mail.
8.3 Na verstrijken van de eerste Licentietermijn kan de licentie elke maand beëindigd worden door een bericht te sturen naar de Klantenservice. Dit kan telefonisch, schriftelijk en per e-mail.

Artikel 9 – Levering en bezorging

9.1 Blink Uitgevers B.V. neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het uitvoeren van de bestelling en de levering en bezorging van producten en Abonnementen en licenties. Indien een product onverhoopt niet op tijd of beschadigd is aangekomen, neemt de Consument contact op met de Klantenservice.

9.2 In geval van een wijziging van het bezorgadres van een Consument, informeert De Consument de Klantenservice drie (3) weken voor de ingangsdatum over de adreswijziging via een email of brief. Indien de Klantenservice de adreswijziging later ontvangt, kan Blink Uitgevers B.V. niet instaan voor ongestoorde voortzetting van de bezorging.

9.3 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Blink Uitgevers B.V. zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen blijft het herroepingsrecht (zie hieronder) van kracht. De kosten van de retourzending zijn bij een vervangend artikel voor Blink Uitgevers B.V. Als Blink Uitgevers B.V. geen vervangend artikel kan leveren, krijgt de consument daarvan ook bericht. De bestelling komt dan te vervallen. De consument krijgt in dit geval het betaalde bedrag teruggestort op zijn of haar bank- of girorekening.

9.4 Blink Uitgevers B.V. behoudt zich het recht voor om met de uitgave van de Pica typecursus te stoppen. Blink Uitgevers B.V. heeft in dit geval de plicht om Licentiehouders van een Licentie hier tijdig schriftelijk over te informeren. Blink Uitgevers B.V. is na stopzetting niet verplicht nog verdere leveringen uit te voeren.

Artikel 10- Herroepingsrecht

10.1 Bij het afsluiten van een licentie of de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien 14 dagen ter herroepen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

10.2 De Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product voldoet aan de specificaties uit het aanbod. Indien de Consument van zijn of haar herroepingsrecht gebruik maakt, neemt de Consument binnen de termijn van veertien (14) dagen contact op met de Klantenservice. De Consument krijgt bij het herroepen van een product een retournummer, antwoordnummer, postcode en plaatsnaam. Deze gegevens vult de Consument in op de retoursticker. Vervolgens stuurt de Consument het artikel in of met de originele verpakking voorzien van de retoursticker terug. De Consument heeft recht op terugbetaling van het betaalde bedrag of een vervangend artikel, nadat de oorspronkelijke bestelling door Blink Uitgevers B.V. op deze wijze is terugontvangen. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de Consument.

Artikel 11 – Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens
11.1 Blink Uitgevers B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van de Consumentengegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe Licenties met als doel om I) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Blink Uitgevers B.V. en de Consument, II) om een administratie bij te houden van alle Licentiehouders en III) voor promotionele doeleinden. Blink Uitgevers B.V. zal de privacy van de Consumenten respecteren.

11.2 Blink Uitgevers B.V. heeft daartoe de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11.3 De Consument erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de Consument gaat akkoord met het privacy beleid van Blink Uitgevers B.V.

Artikel 12 – Klachtenregeling en geschillen

12.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omgeschreven per e-mail of brief worden ingediend bij de klantenservice van Blink Uitgevers, zo snel mogelijk nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.

12.2 Klachten die op deze wijze zijn ingediend bij Blink Uitgevers worden vertrouwelijk behandeld en voor zover mogelijk binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, Blink Uitgevers dit binnen 14 dagen weten, met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

12.3 Blink Uitgevers wil adequaat en zorgvuldig omgaan met klachten van afnemers. Indien de afnemer van mening is dat Blink Uitgevers deze doelstelling niet waarmaakt, bestaat er de mogelijkheid van een aanvraag tot mediation bij het secretariaat van het Nederlands Arbitrage Instituut volgens het
NAI Mediationreglement. Leidt die aanvraag niet tot een algehele oplossing van het geschil door ondertekening van een vaststellingsovereenkomst als bedoeld in artikel 7(1) sub (a) van het NAI Mediationreglement, door een arbitraal schikkingsvonnis als bedoeld in artikel 8 van dat reglement, of door een combinatie van deze beide, dan wordt het geschil, althans dat gedeelte daarvan dat niet op één van de zo-even genoemde wijzen is opgelost, uitsluitend beslecht overeenkomstig het NAI Arbitragereglement.

12.4 Klachten worden zorgvuldig geregistreerd en bewaard voor de duur van minimaal 1 jaar.

12.5 Tenzij hiervan is afgeweken in deze algemene voorwaarden, vinden opschorting en ontbinding van een overeenkomst tussen Blink Uitgevers en afnemer plaats overeenkomstig de wet. Blink Uitgevers heeft in ieder geval het recht een overeenkomst met de afnemer onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 Blink Uitgevers B.V. is aansprakelijk voor door de Consument geleden schade, indien deze schade krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Blink Uitgevers B.V. komt.

13.2 Blink Uitgevers B.V. is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door Consumenten van enig door Blink Uitgevers B.V. geleverd artikel, tenzij Blink Uitgevers B.V. aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.

13.3 Blink Uitgevers B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Blink Uitgevers B.V gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Blink Uitgevers B.V., tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Blink Uitgevers B.V., maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

13.4 Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Blink Uitgevers B.V. De consument dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Blink Uitgevers B.V.

13.5 Blink Uitgevers B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan drie (3) maanden na de levering van het artikel is ontstaan en die niet binnen veertien (14) dagen na openbaring schriftelijk aan Blink Uitgevers B.V. is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal Blink Uitgevers B.V. de Consument op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier.

13.6 Het is de Consument niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat Blink Uitgevers B.V. aan de Consument verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen Blink Uitgevers B.V. en de Consument. De productvoorwaarden, waaronder Licentieprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

Artikel 14 – Overige bepalingen

14.1 Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch bij uitsluiting de bevoegde rechter.

14.2 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari 2017. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Leveringsvoorwaarden.